Mr. Shabdik Varma

Mr. Shabdik Varma

International Chess tournament