Dr. Shankaranarayana K

Assistant Professor & Head
shabhaashya@gmail.com
+91 94488 15400
More Detail

Mr. Gajanana R Bhat

Assistant Professor
grsathvikbhat@gmail.com
More Detail

Mr. Sooryanarayana Bhat P

Assistant Professor
soorya@sdmcujire.in
More Detail

Ms. Pavithra Jain

Assistant Professor
spavithrajain@gmail.com
More Detail

Ms. Rakshitha

Assistant Professor
rjain8389@gmail.com
More Detail

Ms.Shubharani P S

Assistant Professor
shubhaps87@gmail.com
More Detail

Mr. Shafwan V

Assistant Professor
shafwan.v@gmail.com
More Detail

Ms. Apoorva K Hegde

Assistant Professor
hegdeapoorva6@gmail.com
More Detail