Mr. B Ganesh Nayak

Assistant Professor & Head
 bganeshnayak@gmail.com
More Detail

Ms. Akshatha B

Assistant Professor
akshatha_b@sdmcujire.in
More Detail

Ms. Poojitha Varma Jain

Assistant Professor
poojitha1307@sdmcujire.com
More Detail